۱۳۸۷ مهر ۲۴, چهارشنبه

نیمسال اول 88-87
طرح معماری چهار
الف- موضوع طرح:
طراحي يك هتل 4 ستاره در زميني به مساحت تقريبي يك هكتار در ساحل گلشهر جنوبي شهر بندرعباس مد نظر است.

ب- برنامه فيزيكي
هتل مورد نظر داراي 150 اتاق به مساحت تقريبي 15.000 مترمربع است كه داراي 4 فضاي اصلي به شرح زير است:
- اتاق‌هاي ميهمان
- فضاهاي عمومي
- فضاهاي خدماتي
- فضاهاي سرپوشيده خارجي

تعيين جدول ريز فضاها و مساحت هر يك با توجه ضميمه‌هاي پيوست، به عهده دانشجو مي‌باشد.
ج- محدوديت و امكانات كالبدي طرح
سطح اشغال حداكثر 45% و ارتفاع ساختمان از زمين حداكثر 40 متر باشد.
با توجه به تراز آب‌هاي سطحي، در صورت وجود زيرزمين عمق آن از 2 متر بيشتر نباشد.

د- ويژگي‌هاي كالبدي و فضايي
- توجه به طرح به عنوان يك اثر شاخص (Land mark)
- تنظيم سلسله مراتب فضايي براي فضاهاي مختلف در مقياس خرد و كلان
- توجه به ورودي (يا ورودي‌ها) و الويت‌هاي حركتي
- توجه به نور طبيعي
- توجه به شاخص‌هاي معماري پايدار (Sustainable Architecture)
- تنظيم حركت‌هاي (Circulations) مردم با توجه به مقياس و موقعيت بخش‌هاي مختلف و تناسب آن با شار حركتي مردم
- استقرار سازه و انتخاب مصالح با در نظر گرفتن زلزله، آتش‌سوزي و ايمني

هـ‌- نحوه پيشبرد طرح
- هر طرح حاصل كار يك دانشجو خواهد بود.
- كارهاي تحقيقاتي مي‌تواند در گروه‌هاي 2 و 3 نفره انجام گيرد.
- از آنجا كه حضور تمامي افراد در مباحث درس و هنگام بررسي طرح‌ها از معيارهاي اصلي ارزيابي به شمار مي‌رود، حضور همه دانشجويان در كليه جلسات ضروري است.

و- برنامه ارائه درس
در اولين جلسات درسي موضوعات زير مورد توجه قرار خواهد گرفت:
- معرفي برنامه و توضيح در مورد شيوه پيشبرد طرح
- بحث‌هاي مقدماتي و توجيهي اهداف طرح
- مشخص نمودن موضوع تحقيق هر گروه كاري
- انتخاب نماينده كلاس به منظور هماهنگي امور آموزشي
- آماده سازي و مطالعه منابع مورد نياز طرح

مراحل مختلف ارائه مطالعات و طراحي‌هاي انجام شده و كيفيت ارائه آن طي چهار مرحله به شرح زير است:
1- معرفي و نقد يك بنا با كاربري مشابه موضوع طرح كه اين بررسي و تحليل بصورت شفاهي (Presentation) در كلاس با زمان تقريبي 15 دقيقه و با استفاده از نرم افزار Power Point ارائه خواهد شد. حاصل اين مطالعات بايد به صورت يك مقاله تحقيقي قابل چاپ (با فرمت مقاله) به انضمام CD متن مقاله و تصاوير، منابع و ماخذ و... ارائه گردد. مقاله بين 8 تا 10 صفحه (حدود 3500 كلمه) و در برگيرنده مقدمه،‌ هدف،‌ پيشينه، موضوع،‌ تشريح موضوع، ارائه مفاهيم جديد، تصاوير، نقشه‌ها و نتيجه‌گيري خواهد بود. كليه تصاوير بايد همراه با زيرنويس و بصورت مطرح شده در متن مقاله با ذكر ماخذ ارائه شوند.
2- معرفي مولفه‌هاي طرح، مباني كاربردي، اهداف، نقشه‌هاي كلي و مفاهيم (Concepts) شامل كروكي‌هاي معرف طراحي مفهومي (Conceptual Design) و استعاره‌هاي بنيادي طرح از طريق بيان گرافيكي،‌ اسكيس‌هاي اوليه (شامل طرح‌هاي نشان دهنده حجم كلي همراه با مصداق‌هاي كالبدي و شكلي و دياگرام‌هاي اوليه طراحي با رعايت كليه اصول گرافيكي و تركيبي در طول جلسات درس و در كلاس.
3- ارائه طرح مقدماتي شامل 4 برگ در اندازه 70*100 سانتيمتر شامل پلان‌هاي اصلي، نماها، مقاطع،‌ و ماكت حجمي.
4- ارائه نهايي طرح در اندازه 70*100 سانتيمتر شامل:
- پلان‌ها به مقياس 200/1
- دو مقطع از ساختمان به مقياس 200/1
- چهار نما از ساختمان به مقياس 200/1
- ماكت كامل طرح به مقياس 200/1
- پرسپكتيو و تصاوير سه بعدي فضاهاي خارجي و داخلي به همراه عكس‌هاي تهيه شده از ماكت
- تحويل لوح فشرده (CD) حاوي كليه نقشه‌ها و تصاوير سه بعدي با كيفيت مناسب

ز- معيارهاي ارزيابي نهايي طرح‌ها:
1- عوامل محتوايي
- ايده اصلي و كيفيت طرح معماري
- ابداع، خلاقيت، نوآوري و ابتكار
- زيبايي شناسي كلي طرح
- طراحي كلي ساختمان با توجه به ضرورت ارائه يك معماري شاخص
- كيفيت فضاهاي داخلي، شفافيت فضايي، گشايش‌هاي نوري و انعطاف پذيري
- انتخاب بهينه مصالح، سيستم تاسيسات و سازگاري آن با محيط و موضوع طرح
- توجه به پديده و پيشرفت‌هاي علمي جديد و استفاده از مطالعات كاربردي در طرح
- چگونگي رعايت عوامل محيطي و فرهنگي
- توجه به پوشش سبز و رعايت پايداري اكوسيستم
- بهره‌برداري از نور طبيعي (كيفي و كمي)
- رعايت اصول كاربردي و عملكردي بنا
- توجه به مقررات ملي ساختمان و رعايت ضوابط و معيارهاي ايمني، آتش‌سوزي و استفاده بهينه از انرژي

2- معيارهاي مرتبط با طرح ارائه شده:
- كميت و كيفيت نقشه‌ها
- توجه به اصول ارتباط تصويري،‌ رسم فني و گرافيك
- دقت و صحت مدارك، نقشه‌ها و نوشته‌ها رعايت ابعاد نقشه‌ها و مقياس‌هاي تعيين شده
- كيفيت تصاوير سه بعدي
- كيفيت ماكت و عكس‌هاي تهيه شده از ماكت

3- قضاوت و ارزيابي نهايي طرح‌ها:
- ارزيابي طرح‌ها در حضور هيات داوران متشكل از مدرس درس و داوران مدعو انجام خواهد شد.
- پس از اعلام ليست اوليه نمرات دانشجويان به مدت يك هفته جهت اعتراض مهلت خواهند داشت.

د- ضوابط اجرايي آموزشي:
- از آنجا كه كليه فعاليت هاي انجام شده در طول نيمسال تحصيلي از جمله تدوين و ارائه مقاله تحقيقي، طرح‌هاي ارائه شده در طول نيمسال تحصيلي و مشاركت در تمامي جلسات بخشي از اهداف درس بشمار مي‌رود ارزيابي نهايي درس براساس تمامي اين فعاليت‌ها انجام خواهد شد.

هیچ نظری موجود نیست: