۱۳۸۷ بهمن ۱۰, پنجشنبه

کتابخانه مرکزی بندرعباسکتابخانه مرکزی بندرعباس
کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی، شهریار یقینی
طراح: مسعود منصوری
همکار طراح: نگار جوکار
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی، سمیرا کاظم پور
موقعیت: پارک جنگلی نخل ناخدا، بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ:1387

۱۳۸۷ دی ۲۹, یکشنبه

چه فکر می کنید؟

تعدادی فضای فرهنگی در بندرعباس شامل:
کتابخانه مرکزی ،خانه هنرمندان و مجتمع فرهنگی
در حال طراحی است،
شما چه پیشنهادی دارید و چه فکر می کنید؟

مجتمع زیتون III
مجتمع زیتون III
کارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکار طراح: زهرا اسدی
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی، سمیرا کاظم پور
موقعیت: چهارراه گفتگوی تمدنها- خیابان رسالت شمالی، بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ:1387

۱۳۸۷ دی ۲۳, دوشنبه

طراحی نمای عمارت استانداری هرمزگان- گزینه دومطراحی نمای عمارت استانداری هرمزگان - گزینه دوم
کارفرما: استانداری هرمزگان
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکار طراح: نگار جوکار
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی
موقعیت: پارک ملت و دولت، بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

۱۳۸۷ دی ۱۹, پنجشنبه

طراحی نمای عمارت استانداری هرمزگان - گزینه اول


طراحی نمای عمارت استانداری هرمزگان - گزینه اول
کارفرما: استانداری هرمزگان
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکار طراح: نگار جوکار
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی
موقعیت: پارک ملت و دولت، بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387

۱۳۸۷ دی ۱۴, شنبه

پاتریس سیتیمجتمع تجاری-اداری-مسکونی پاتریس سیتی
کارفرما: محفوظ
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکار طراح: زهرا اسدی
ترسیم: زهره کاظم پور
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی
موقعیت: بندرعباس، استان هرمزگان
تاریخ: 1387