۱۳۸۷ شهریور ۳۰, شنبه

مجتمع تجاری،اداری میرانکارفرما:شرکت میران قشم
مشاور:مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح:مسعود منصوری
تاریخ:1385
موقعیت:بندرعباس، استان هرمزگان

هیچ نظری موجود نیست: