۱۳۸۷ شهریور ۲۸, پنجشنبه

بازار مرکزی بندرعباسکارفرما: تجارتخانه جنوب
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرا حی: شهاب الدین ارفعی
طراح داخلی: مسعود منصوری
تاریخ:1384

هیچ نظری موجود نیست: