۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

لور۲ نظر:

محسن زارعی گفت...

شاید لور هزاراساله نباید تازه شود..
شاید این وظیفه او نیست شاید باید در گوشه ای بنشیند و گذر زمان را نظاره کند.....
نه
یا شاید باید تازه شود از نو در بهار باز شکوفه دهد
و در خزان بمیرد و باز در بهار زنده شود...
شاید این رسم روزگار است، مرگ و دوباره تولد....

لور.....دور.....دود......تازه.....

Maryam Mansoori گفت...

look at these typography animation:

http://www.youtube.com/watch?v=xAuQmJzt_q0