۱۳۸۸ خرداد ۲, شنبه

بوم گرایی درمعماری معاصر خاور میانه -01

چرا بوم گرایی؟
"بوم گرایی" یا توجه به زمینه های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اقلیمی در طراحی معماری که در واکنش به سبک بین الملل پدید آمد، رویکرد جدیدی نیست اما اهمیت آن در دورانی که تب جهانی شدن (Globalization) دور افتاده ترین مراکززیستی را نیز در بر گرفته است، غیر قابل انکار می نماید.
تلاشهایی که در دهه های چهل و پنجاه شمسی با این رویکرد در ایران آغاز شده بود، هنوز ارزشمند ترین بناهای معاصر ما را به خود اختصاص داده است. تلاشهایی که با تغییر ساخت سیاسی و مهاجرت طلیعه داران این جنبش، متوقف ماند.

چرا خاورمیانه و شبه قاره هند؟

خاورمیانه و شبه قاره هند که از مهمترین خاستگاههای تمدن به شمار می روند، تلاشهای ارزشمندی را در جهت "بوم گرایی" در معماری معاصر، از خود نشان داده اند. شناخت این تلاشها، برای معمارانی که با این دغدغه و در این حوزه فرهنگی به کار حرفه ای مشغولند، افق تازه ای را می گشاید.

معرفی
برای معرفی موضوع، هر بار معمار و اثری معاصر در حوزه خاورمیانه و شبه قاره هند و با رویکرد " بوم گرایی" معرفی خواهد شد. برای شروع و در یادداشت بعد، به سراغ اثری تحسین برانگیز در بندرعباس خواهم رفت...

هیچ نظری موجود نیست: