۱۳۸۷ اسفند ۱۹, دوشنبه

مجتمع تجاری زیتون کهنوجکارفرما: آقای حیدری و شرکاء
مشاور: مهندسان مشاور ارگ بم کرمان
مدیر طرح: شهاب الدین ارفعی
طراح: مسعود منصوری
همکاران طراحی: پریسا کمالی، نگار جوکار
ارائه کامپیوتری: امیر سلطانی
موقعیت: کهنوج، استان کرمان
تاریخ: 1387